Názvoslovie

Schodište

Stupňovitá stavebná konštrukcia slúžiaca k prepojeniu jednotlivých podlaží alebo k prekonaniu určitého výškového rozdielu. Skladá sa zo schodišťových ramien a schodišťových podest.

Šikmá rampa

Sklonená stavebná konštrukcia, určená k prekonávaniu výškových rozdielov chôdzou. Je tvorená nášľapnou plochou, alebo zakrivenou rovinou.

Schodišťové rameno

Súvislá zostava schodišťových stupňov (minimálne troch).

Schodišťový stupeň – Schod

Konštrukčný prvok, ktorý umožňuje prekonávať určitú výšku a dĺžku jedným (normálnym) krokom.

Jalový stupeň

Je stupeň ulžený do podlahy na konci schodišťového ramena. Najčastejšie je to posledný stupeňzarovno z podlahou na poschodí. Jalový stupeň môže byť v celej šírke ako ostatné stupne , alebop v čiastočnej, keď jeho zadná hrana je v jednej l’ínii zo zadnou dtranou galériovej dosky. v niektorých prípadoch tieto dne časti sú vyrobené v celku.

Podesta

Vodorovná plošina, spojujúca alebo ukončujúca schodišťové rameno, alebo šikmú rampu. Podľa polohy ich rozdeľujeme na hlavné – podlažné a vedľajšie – medzipodlažné.

Schodnica

Šikmý nosník, podporujúci schodišťové rameno, alebo schodišťové stupne.

Stupnica

Horná vodorovná plocha stupňa, na ktorú sa našľapuje.

Podstupnica

Predná, zvislá plocha stupňa.

Výstupná čiara

Pomyselná čiara spájajúca predné hrany schodišťových stupňov v teoretickej ose výstupu. Začína na hrane prvého (nástupného) stupňa krúžkom a končí šípkou na hrane posledného (výstupného) stupňa schodišťa.

Sklon schodišťového ramena

Uhol medzi vodorovnou rovinou a výstupnou čiarou.

Madlo

Prvok slúžiaci k pridržiavaniu pri chôdzi po schodišti, alebo šikmej rampe. Môže byť súčasťou zábradlia, alebo samostatne ukotvené o stenu.

Zábradlie

Účelom je vymedzenie určitého priestoru a ochrana človeka pred pádom či vstupom do hlbokého či inak nebezpečného priestoru.

Stĺpiky

Sú súčasťou zábradlia a tvoria jeho výplň. Môže to byť tiež nerez, železo sklo, alebo ich kombinácia.

Vreteno

Nosná konštrukcia uprostred schodišťového priestoru točitých schodíšť, ktorá podporuje stupne, alebo sú tieto do nej votknuté.

Schodišťové zrkadlo

Voľný priestor vo vnútornej strane schodišťa ohraničený schodišťovými ramenami a odpočívadlami schodíšť.

 

Technické požiadavky a ergonómia

Správne navrhnuté schodište je bezpečné, stabilné, pevné, pohodlné a má správnu typológiu a geometriu.

Osvetlenie schodišťa

Bezpečnosť človeka na schodišti závisí predovšetkým od vnímania kontrastu jasu medzi vyššou a nižšou úrovňou, pretože kontrast výrazne vplýva na priestorové vnímanie. Osvetlenie treba navrhnúť tak, aby bol dostatočný kontrast medzi stupňami a nedochádzalo k oslneniu osôb na schodišti.

 Šírka schodišťového ramena
  • jednoprúdové schodišťové rameno 80-90cm
  • možnosť vyhnúť sa jednej osobe 90-110cm
  • dvojprúdové schodišťové rameno 120-130cm
  • možnosť vyhnúť sa tretej osobe 150cm
  • šírka jedného prúdu 60cm
  • trojprúdové schodišťové rameno 180cm
  • štvorprúdové schodišťové rameno 240cm

Podchodná výška

Je to výška od hrany jednotlivých stupňov po najnižší bod stropu, alebo horného schodišťového ramena. Závisí od sklonu schodišťového ramena „a“. Najmenšia dovolená podchodná výška „h1“ sa určí podľa vzorca: h1 = 1500 + 750 / cos a.

Schodišťové stupne

Všetky schodišťové stupne v jednom ramene musia mať zhodnú výšku, ktorá sa meria ako zvislá vzdialenosť dvoch stupníc po sebe nasledujúcich stupňov. Šírka stupňov schodišťa má byť rovnaká a meria sa ako vodorovná vzdialenosť pôdorysných priemetov predných hrán dvoch po sebe idúcich stupňov. Najmenšia dovolená šírka schodišťového stupňa je 210mm a stupnice 250mm. Vzájomný vzťah medzi výškou „h“ a šírkou „b“ stupňa je odvodený z dĺžky normálneho kroku: 2h + b = 630 mm.

Schodišťové zábradlie

Plní funkciu ochrany proti pádu (uvažujeme pri zábradliach „galérií“) a opory pri výstupe a zostupe po schodišti. Výšku zábradlia „y1“ meriame od prednej hrany stupňa po vrchné líce madla na zvislici. Je závislá od sklonu schodišťového ramena. Ideálna výška by sa dala vyjadriť vzťahom: y1 = 81 + 13 tg a. Medzery vo výplni zábradlia môžu byť maximálne 13cm.